هاست دایرکت ادمین

هاست یک گیگ
هاست دو گیگ
هاست سه گیگ
هاست چهار گیگ
هاست پنج گیگ
هاست شش گیگ
هاست هفت گیگ
هاست هشت گیگ
هاست 10گیگ